OC Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Ubezpiecz się online!

Dla kogo?

Ochroną odpowiedzialności cywilnej może być objęta każda osoba pełniąca funkcję IOD – Inspektora Ochrony Danych, niezależnie od tego, czy została zatrudniona na umowę o pracę, czy wykonuje ww. funkcję na podstawie innej umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może wykupić każdy IOD dla siebie lub administrator danych (pracodawca lub zleceniodawca) dla swojego IOD.

Dotyczy to także tych IOD, którzy są powołani i zgłoszeni przez więcej niż jednego administratora danych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy na wykonywanie funkcji IOD.

Ochroną OC może być objęta każda osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych niezależnie od formy zatrudnienia.

Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową składką, może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia zawieranej umowy ubezpieczenia.

W razie zakończenia wykonywania funkcji IOD lub decyzji o nieprzedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ochrony?

Ochroną objęte są zadania bieżące realizowane przez Inspektora Ochrony Danych, określone w art. 39 ogólnego rozporządzenia (Unii Europejskiej) o ochronie danych tzw. RODO.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in. inne zadania, które Inspektor Ochrony Danych wykonuje dodatkowo i nie wynikają one z ww. ustawy lub rozporządzenia, a ponadto rodzaje szkód/odpowiedzialności enumeratywnie wymienione w warunkach umowy ubezpieczenia jako wyłączenia.

Przez jaki czas ewentualne roszczenia objęte są ochroną?

Ochrona ubezpieczenia działa w trakcie zwartej umowy ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia, o ile wynikają z uchybień popełnionych w okresie ubezpieczenia polis zawartych z Allianz.

Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową składką, może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia zawieranej umowy ubezpieczenia.

W razie zakończenia wykonywania funkcji IOD lub decyzji o nieprzedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

Jakie ryzyka są związane z wykonywaniem zadań IOD?

Wobec IOD mogą być kierowane roszczenia administratora, w razie szkody po stronie administratora w przypadku uchybień IOD w zakresie:

  • niepoinformowania lub wprowadzenia w błąd administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO;
  • braku lub niewłaściwego wykonywania funkcji monitorowania zgodności przepisów przy przetwarzaniu danych;
  • udzielania błędnych zaleceń dotyczących skutków działań dla ochrony danych;
  • braku współpracy lub niewłaściwego wykonywania funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego;
  • nienależytego wypełniania zadań uwzględniających ryzyko związane z operacjami przetwarzania;
  • błędnego doradzania administratorowi (danych);
  • niezachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do wystawienia polisy potrzebny będzie wypełniony i podpisany wniosek o ubezpieczenie oraz oświadczenie o APK, dostępny poniżej w plikach do pobrania. Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać drogą elektroniczną w formie zaszyfrowanego skanu na adres kontakt@multi-grupa.pl. Na podstawie dokumentów zostaje wystawiona polisa, która może być dostarczona w formie zaszyfrowanego skanu lub listem poleconym na wskazany adres.

Uwaga: oryginał polisy jest wysyłany zawsze po otrzymaniu przez nas oryginału wniosku.

Pliki do pobrania